Ochrana osobných údajov

Informácie k spracúvaniu osobných údajov v spoločnosti Comins s.r.o.

 

Vážený klient alebo potencionálny klient,

ďakujeme, že ste využili naše služby alebo ste prejavili záujem o naše služby. V súvislosti s poskytovaním našich služieb bude nevyhnutne dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov.

K ochrane osobných údajov pristupujeme s náležitou starostlivosťou. Dbáme na to, aby boli Vaše osobné údaje chránené. Uplatňujeme primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili  ochranu spracovávaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, alebo k inému zneužitiu. Túto ochranu osobných údajov nastavujeme s prihliadnutím k povahe, rozsahu, kontextu a účelom spracovania a k rôzne pravdepodobným a rôzne závažným rizikám pre práva a slobody fyzických osôb. Za týmto účelom využívame elektronické prostriedky ochrany ako aj fyzickú ochranu osobných údajov.

 

V súlade s článkom 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) si Vám dovoľujeme poskytnúť informácie, ktoré Vám pomôžu lepšie pochopiť našu politiku ochrany osobných údajov.

 

 1. Kto sme?

Vaše osobné údaje sú spracúvané spoločnosťou Comins s.r.o., so sídlom Múzejná 2/68, 811 02 Bratislava, IČO: 36 285 021, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 39750/B. Z pohľadu všeobecného nariadenia o ochrane údajov máme postavenie prevádzkovateľa. Naša spoločnosť vykonáva finančné sprostredkovanie i prostredníctvom podriadených finančných agentov, s ktorými uzatvára osobitnú zmluvu v súlade s § 9 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“). Naši podriadení finanční agenti majú z pohľadu všeobecného nariadenia o ochrane údajov postavenie nášho sprostredkovateľa.

 1. Aké údaje spracúvame a aký je zdroj osobných údajov?

Spracúvame o Vás údaje, ktoré sú potrebné pre poskytnutie našich služieb, t.j. vykonávanie finančného sprostredkovania v sektore poistenia alebo zaistenia ako sú meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresu miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty. Podľa zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve sme oprávnení získavať Vaše osobné údaje pri vykonávaní finančného sprostredkovania. Osobné údaje získavame priamo od Vás – od dotknutej osoby. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné vykonávať našu činnosť samostatného finančného sprostredkovateľa v sektore poistenia alebo zaistenia.

 

 • Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ nášho spracúvania osobných údajov?

Na to, aby sme mohli Vaše osobné údaje spracúvať v súlade so zákonom, je potrebné, aby sme mali vopred stanovený legitímny účel ich spracúvania. Zároveň vždy musí existovať právny základ na dané spracovanie. V rámci našej činnosti dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov na nasledovné účely:

 • účel vykonávania finančného sprostredkovania

V súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve sme oprávnení spracúvať zákonom stanovené osobné údaje. Nakoľko nám takéto spracovanie osobných údajov umožňuje osobitný predpis, a naše spoločnosť prijala primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili  ochranu spracovávaných osobných údajov, domnievame sa, že máme oprávnení záujem na spracovaní osobných údajov na účel vykonávania finančného sprostredkovania.  Pokiaľ spracúvame osobné údaje na účel vykonávania finančného sprostredkovania, tak právnym základom takéhoto spracovanie je náš oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 • na účel vybavovania Vašich žiadostí, sťažností alebo podnetov  

Pokiaľ sa na nás obrátite so žiadosťou, sťažnosťou alebo iným podnetom, Vaše osobné údaje (napr. e-mailová adresa, obsah danej žiadosti) spracúvame na účel riadneho vybavenia takéhoto podnetu.

Pokiaľ spracúvame osobné údaje na účel vybavovania Vašich žiadostí, sťažností alebo podnetov, tak právnym základom takéhoto spracovanie je náš oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 • na účel plnenia zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona o finančnom sprostredkovaní

a finančnom poradenstve

Zákon o finančnom sprostredkovaní nám ukladá i povinnosti, z ktorých plynie nevyhnutne i povinnosť spracúvať dokumenty, obsahom ktorých sú Vaše osobné údaje. Pokiaľ spracúvame osobné údaje na účel plnenia zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, tak právnym základom takéhoto spracovanie je plnenie zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 • na účel plnenia zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred

legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účel identifikácie klienta a overenie totožnosti klienta)

V súlade s osobitnými právnymi predpismi – zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sme povinní pri vykonávaní finančného sprostredkovania identifikovať klienta a overiť jeho totožnosť. Pokiaľ spracúvame osobné údaje na účel plnenia zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, tak právnym základom takéhoto spracovanie je plnenie zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 • na účel vedenia účtovníctva a plnenie ďalších povinností v daňovej a účtovnej oblasti

Ako každý subjekt práva sme povinní dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na našu podnikateľskú činnosť. Právny poriadok Slovenskej republiky, ako aj právne záväzné akty Európskej únie nám ukladajú rôzne povinnosti, za účelom ktorých je nevyhnutné spracúvanie Vašich osobných údajov. Napríklad  v zmysle daňových a účtovných právnych predpisov sme povinní viesť účtovnú evidenciu (faktúry, zmluvy, atď.).

Pokiaľ spracúvame osobné údaje na účel vedenia účtovníctva a plnenia ďalších povinností v daňovej a účtovnej oblasti, tak právnym základom takéhoto spracovanie je plnenie zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve, zo zákona o dani z príjmov, a podobne).

 • na účel ochrany a domáhania sa našich práv  

V súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje i na účel ochrany a domáhania sa našich práv voči klientom.

Pokiaľ spracúvame osobné údaje na účel ochrany a domáhania sa našich práv, tak právnym základom takéhoto spracovanie je náš oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 • na účel výkonu dohľadu  

Sme subjektom regulovaným NBS. V súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje aj na účel výkonu dohľadu, ktorý nad nami vykonáva NBS.

Pokiaľ spracúvame osobné údaje na účel výkonu dohľadu, tak právnym základom takéhoto spracovanie je náš oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 • na účel evidencie pošty a správy registratúry

Naša spoločnosť ako pôvodca registratúry je povinná viesť predpísanú evidenciu dokumentov, ktoré vznikajú jej činnosťou. Vedieme taktiež evidenciu prijatej a odoslanej pošty.

Pokiaľ spracúvame osobné údaje na účel evidencie pošty a správy registratúry, tak právnym základom takéhoto spracovanie je plnenie zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov).

 • na účel informovania o našich službách a aktivitách

Vaše osobné údaje sú spracúvané i na účel informovania o našich službách a aktivitách. Domnievame sa, že máme oprávnený záujem na tom, aby sme Vás z času na čas informovali napr. prostredníctvom e-mailu, ohľadom našich služieb.

K spracúvaniu osobných údajov na účel informovania o našich službách a aktivitách nebude však dochádzať v prípadoch, ak ste kedykoľvek v priebehu spracúvania vzniesli námietku proti spracúvaniu osobných údajov, alebo v prípade, že určitý druh spracúvania osobných údajov pre účely priameho marketingu podlieha Vášmu súhlasu a tento súhlas ste nám neposkytli alebo ho kedykoľvek v priebehu spracúvania odvolali.

Pokiaľ spracúvame osobné údaje na účel informovania o našich službách a aktivitách, tak právnym základom takéhoto spracovanie je náš oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 • na účel kontaktovania Vás ako záujemcu o naše služby

V prípade, ak ste vyplnili Vaše osobné údaje do nášho kontaktného formulára na našej webovej stránke, tak stlačením políčka ODOSLAŤ ste nám udelili súhlas s tým, aby sme Vás mohli kontaktovať. Tento súhlas sa udeľuje na dobu 3 rokov a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Pokiaľ spracúvame osobné údaje na účel kontaktovania Vás potom, ako ste nám zaslali Vaše kontaktné údaje prostredníctvom nášho kontaktného formulára, tak právnym základom takéhoto spracovanie je Váš súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 1. Komu Vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme?

Z hľadiska všeobecného nariadenia o ochrane údajov máme postavenie prevádzkovateľa, čo znamená, že práve my určujeme účely spracovania Vašich osobných údajov. V súvislosti s našou činnosťou, môžu byť Vaše osobné údaje poskytované alebo sprístupňované ďalším subjektom – príjemcom.

Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby tí,  ktorým sú Vaše osobné údaje poskytované, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: poisťovne, s ktorými spolupracujeme pri finančnom sprostredkovaní, poskytovatelia poštových a zasielateľských služieb, subjekty zmluvne spolupracujúce s nami najmä za účelom poskytnutia právnych služieb, poskytovania účtovných služieb, dodávky programátorských a IT služieb.

Pokiaľ nám taká povinnosť vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov alebo ochranu našich práv, Vaše osobné údaje budú poskytnuté aj orgánom verejnej moci (ako napr. Úradu na ochranu osobných údajov SR, NBS, orgánom činným v trestnom konaní, daňovým úradom, súdom).

 1. Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Pri spracúvaní osobných údajov nevykonávame akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

 1. Ako dlho budú Vaše osobné údaje spracúvané?

Doba uchovávania Vašich údajov sa odvíja od účelu a právneho základu, podľa ktorého sú tieto údaje spracúvané.

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zákonných povinností, tak Vaše osobné údaje spracúvame po dobu, ktorú určujú právne predpisy. Napr. v prípade daňových predpisov je táto doba – 10 rokov, v prípade zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve – 10 rokov, v prípade zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov je táto doba 5 rokov

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – náš oprávnený záujem , tak Vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania nášho oprávneného záujmu, najdlhšie však po dobu 10 rokov.

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – Váš súhlas, tak Vaše osobné údaje spracúvame po dobu uvedenú v konkrétnom súhlase. V prípade súhlasu na účel kontaktovania Vás prostredníctvom webového formulára je táto doba 3 roky.

 • Aké sú Vaše práva?

Kontrola nad vlastnými osobnými údajmi je dôležitá. Naša spoločnosť dodržuje Vaše práva, ktoré Vám priznáva všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tejto časti by sme Vás s Vašimi právami preto radi oboznámili.

Máte právo:

 • požiadať nás o prístup k Vašim údajom. Na základe Vašej žiadosti Vás teda budeme informovať o účele spracúvania, kategórii dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje poskytnuté, ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje, o Vašom práve podať sťažnosť dozornému orgánu, o tom, či vykonávame automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania. Účelom týchto Informácii je zabezpečenie realizácie vášho práva na prístup k údajom. Toto právo na prístup pre Vás však znamená i možnosť získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame. Poskytneme Vám kópiu Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Pokiaľ však budete žiadať opakovane o poskytnutie svojich osobných údajov, môžeme od Vás žiadať primeraný poplatok, ktorý bude pokrývať naše náklady spojené so zabezpečením realizácie Vášho práva.
 • požiadať nás o opravu údajov, ktorými už disponujeme. Pokiaľ zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplne informácie, môžete nás požiadať, aby sme vykonali opravu takýchto údajov.
 • požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov. V rozsahu, v akom už nebudú potrebné Vaše údaje na účely, pre ktoré sme ich spracovali, ako sme Vás informovali vyššie, prípadne pokiaľ už na ich spracovanie nebudeme mať zákonné oprávnenie, bude vykonané ich vymazanie.
 • požiadať nás, aby sme obmedzili spracovanie Vašich údajov. V určitých prípadoch nás môžete požiadať o dočasné prerušenie spracovania údajov, prípadne o ich zachovanie po dobu dlhšiu než je potrebné, ak by ste to potrebovali.
 • odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe – súhlas dotknutej osoby, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený.
 • požadovať prenos Vašich osobných údajov. Keď naše oprávnenie na spracovanie Vašich údajov vznikne na základe Vášho súhlasu či na právnom základe plnenie zmluvy, môžete nás požiadať o prenosnosť svojich osobných údajov. To znamená, že budete mať právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, aby ste ich mohli priamo poskytnúť inému subjektu, a to vždy, keď to bude technicky možné.
 • požadovať neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo žiadať, aby automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania bolo voči Vám neúčinné. Naša spoločnosť však nevykonáva tieto operácie.
 • podať sťažnosť dozornému orgánu vo veci ochrany Vašich osobných údajov, a to konkrétne v podmienkach Slovenskej republiky – Úradu na ochranu osobných údajov SR.

PRÁVO NAMIETAŤ

Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe – oprávnený záujem, všeobecné nariadenie o ochrane údajov Vám priznáva špeciálne právo – právo namietať voči takémuto spracúvaniu.

Ak však náš oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov prevyšuje nad Vašim osobným záujmom, môžeme pokračovať v spracúvaní Vašich údajov, a to aj napriek Vašej námietke voči spracúvaniu. Taktiež sme oprávnení pokračovať v spracovaní Vašich údajov, v prípade ak je to potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Máte možnosť vzniesť námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu. Ak máte námietky voči priamemu marketingu, prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje na tento účel, ako aj na účel všetkých typov akcií priameho marketingu.

 • Vykonávame automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Článok 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov upravujú špecifické pravidlá pri automatizovanom spracovaní dát, ktoré spôsobuje významné právne účinky pre dotknutú osobu. Naše služby môže byť sčasti poskytované automatizovane, z našej strany však nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu podľa článku 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 1. Ako sa s nami môžete spojiť?

V prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov môžete nás kontaktovať písomne na adresa: Comins s.r.o., Múzejná 68/2, 811 02 Bratislava alebo e-mailom na: office@comins.sk.

Dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov je v podmienkach Slovenskej republiky: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete na jeho oficiálnom webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk.