Ostatní pojištění

Cestovní pojištění, úrazové pojištění, důchodové pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění dopravců a další typy pojištění

Toto pojištění představuje tzv. III. pilíř zabezpečení důchodu. Je založené na bázi dobrovolnosti a jeho cílem je umožnit těm, kdo se ho účastní, zvýšit si důchodový příjem ve stáří. Toto spoření nekryje žádná rizika, jde pouze o spoření.

Účastník spoření, který je zaměstnancem nebo živnostníkem, si může odpočítat příspěvky na toto spoření z daňového základu do 12 000 Kč ročně, jde však o kumulativní částku, do které se započítává i pojistné z kapitálového životního pojištění a investičního životního pojištění.

Zaměstnavatel, který přispívá svým zaměstnancům, si může uplatnit příspěvky jako odpočitatelné položky z daňového základu až do výše 6% z hrubé mzdy konkrétního zaměstnance, který uzavřel doplňkové důchodové spoření.

Účastník může kdykoliv přerušit účast na důchodovém pojištění a kdykoliv zvýšit nebo snížit příspěvky bez omezení a sankcí.

Penzijní připojištění se státním příspěvkem je výhodná forma spoření, podporovaná státem, která umožňuje zajistit si zajímavý objem prostředků pro zabezpečení ve stáří. Penzijní připojištění je upraveno zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem v platném znění.

Samotné penzijní připojištění je zákonem definováno jako shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění.

Na jakou částku se připojistit?

Výše příspěvku odváděného na penzijní připojištění je individuální. Hlavní kritéria, které je třeba brát v úvahu.

 • současný příjem
 • očekávaný budoucí příjem
 • věk účastníka
 • předpokládaný odchod do starobního důchodu
 • příspěvky třetích osob.

Úrazové pojištění je pojištění smrti následkem úrazu, ke kterému je možné připojistit trvalé následky způsobené úrazem a tato další připojištění:

 • denní odškodné během nevyhnutelného léčení,
 • denní odškodné při pobytu v nemocnici.

Sjednání cestovního pojištění dodá klientovi jistotu během dovolené a zároveň ho ochrání před případnými finančními starostmi. V případě pojistné události vyplatí pojišťovna klientovi léčebné náklady, ubytování blízké osoby, zubní ošetření, náklady vyplývající z odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví, škodu na zavazadlech, cennostech, elektronických a optických přístrojích a sportovním nářadí.

Rizika krytá v pojištění:

 • léčebné náklady,
 • úrazové pojištění,
 • pojištění zavazadel, elektronických a optických přístrojů, sportovních potřeb, cenností,
 • odpovědnost za škodu,
 • pojištění storno poplatků,
 • doplňkové asistenční služby,
 • zpoždění letadla nebo jiného dopravního prostředku.

Některým profesím zákon ukládá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škody způsobené výkonem předmětné činnosti. V případě vzniku pojistné události pojišťovatel hradí poškozenému náhradu škody na životě, zdraví a majetku, případně i ušlého zisku. Pojištěnému může též uhradit náklady nutné k právní ochraně před neoprávněně vznesenými nároky na náhradu škody.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotní péče

Jde o povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu, které ukládá zákon poskytovatelům nestátní zdravotní péče. Pojištění kryje odpovědnost lékařů a jiných zdravotnických pracovníků v oblasti medicíny za škodu na zdraví nebo za škodu na věci při léčení pacientů. Pojištění kryje i náklady nutné k právní ochraně v případě vzniku žaloby nebo soudního sporu.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu profese

Pojištění je určeno vybraným profesím, u kterých je pravděpodobnost, že by při své činnosti v dobré víře mohly způsobit škodu svým klientům:

 • advokát, komerční právník,
 • účetní, auditor, daňový poradce,
 • znalec, tlumočník a překladatel,
 • patentový zástupce,
 • zprostředkovatel investičních služeb,
 • ostatní příbuzné profese.

Pojištěním jsou kryté čistě finanční škody, které vzniknou poškozenému a nejsou následkem škody na majetku nebo na zdraví. Náhrada nákladů za právní obhajobu pojištěného v souvislosti s nárokem uplatněným vůči němu v souvislosti s výkonem pojištěné profese.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu profese architekta nebo stavebního inženýra

Jde o povinné smluvní pojištění odpovědnosti, které ukládá zákon architektům nebo stavebním inženýrům. Kryje škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s výkonem jejich činnosti nebo činnosti jejich zaměstnanců:

škody na zdraví nebo škody na majetku způsobené výkonem činnosti na základě autorizačního oprávnění,
náhrada nákladů právní obhajoby pojištěného v souvislosti s nárokem uplatněným vůči němu, v souvislosti s výkonem pojištěné profese.