Podnikání a průmysl

Zahrnuje poškození nebo zničení nemovitosti různého druhu a charakteru i se stavebními součástmi budov (např. haly, sklady, administrativní budovy, případně na pozemku stojící jiný nemovitý majetek, šachty, ploty, el. rozvodny, a jiné). Také je možné pojistit stavební úpravy budov samostatně bez pojištění celé nemovitosti.

Nemovitosti je možné pojistit na tato rizika:

 • požár,
 • výbuch,
 • zásah bleskem,
 • pád letadla,
 • voda z vodovodního zařízení,
 • vichřice,
 • krupobití,
 • povodeň a záplava,
 • zemětřesení,
 • výbuch sopky,
 • sesuv půdy,
 • lavina a tíha sněhu,
 • náraz vozidla,
 • dým,
 • nárazová vlna
 • pád stromů, stožárů anebo jiných předmětů na pojištěnou věc,
 • rozbití skla,
 • krádež vloupáním, včetně vandalismu po uskutečněném vloupání.

Vztahuje se na poškození anebo zničení

 • výrobních a provozních zařízení,
 • zásob materiálu,
 • věcí pronajatých nebo na leasing,
 • věcí zaměstnanců v provozu,
 • věci převzaté do opravy.

Movitý majetek je možné pojistit na tyto rizika:

 • požár,
 • výbuch,
 • zásah bleskem,
 • pád letadla,
 • voda z vodovodního zařízení,
 • vichřice,
 • krupobití,
 • povodeň a záplava,
 • zemětřesení,
 • výbuch sopky,
 • sesuv půdy,
 • lavina a tíha sněhu,
 • náraz vozidla,
 • dým,
 • nárazová vlna,
 • pád stromů, stožárů anebo jiných předmětů na pojištěnou věc,
 • rozbití skla,
 • krádež vloupáním, včetně vandalismu po uskutečněném vloupání.

K pojištění je možné sjednat různá připojištění, která rozšiřují pojistné krytí a zvyšují komfort pojištění. Mezi nejvyhledávanější patří tato připojištění:

 • připojištění návratu DPH do státního rozpočtu v případě krádeže,
 • náklady na firemní štíty, reklamní tabule, antény a další předměty umístěné z venkovní strany budovy,
 • vícenáklady (dodatečné náklady, které vzniknou v souvislosti s co nejrychlejším znovuobnovením provozu).

Pojištění odpovědnosti za škodu kryje nároky třetích osob, za které je vaše společnost právně odpovědná. Nemusí se jednat pouze o škodu zaviněnou vaší nedbalostí anebo porušením právní povinnosti vašich zaměstnanců, ale v mnoha případech odpovídáte za výsledek bez ohledu na zavinění. Odpovědnost vám vyplývá většinou přímo ze zákona, který upravuje vaše podnikání. Součástí této odpovědnosti může být i odpovědnost za škodu způsobenou chybným (vadným) výrobkem, resp. chybně vykonanou prací (např. vadný výrobek může následkem materiálové nebo konstrukční vady přestat plnit svou funkci a způsobit škodu). Za škody způsobené vadným výrobkem odpovídáte i v případě, že nejste přímo výrobcem, ale dovozcem zboží ze zahraničí, dodavatelem či distributorem.
Pojištěním jsou kryté:

 • škody na věcech,
 • škody na zdraví,,
 • následné majetkové škody, včetně ušlého zisku.

Součástí tohoto pojištění mohou být připojištění odpovědnosti za:

 • provozní činnost (např. uklouznutí návštěvníka firmy na kluzké podlaze),
 • výkon vlastnických práv, správy a provozu nemovitosti, která slouží na podnikatelskou činnost (např. z nemovitosti vítr odtrhne úlomek ze střechy a způsobí škodu na vozidle stojícím u budovy anebo se ze střechy uvolní větší množství sněhu, který spadne na vozidlo nebo kolemjdoucího chodce).